زمان مطالعه: < 1 دقیقه

الگوهای ساختاری چگونگی جمع آوری اشیا و کلاسها را به ساختارهای بزرگتر توضیح می دهد در حالی که این ساختارها را انعطاف پذیر و کارآمد نگه می دارد.

Adapter

به اشیا دارای رابط کاربری (interface)ناسازگار امکان همکاری می دهد.

Bridge

به شما امکان می دهد یک کلاس بزرگ یا مجموعه ای از کلاسهای نزدیک را به دو سلسله مراتب جداگانه تقسیم کنید – انتزاع و پیاده سازی – که می تواند به طور مستقل از یکدیگر توسعه یابد.

Composite

به شما اجازه می دهد اشیا را در ساختارهای درختی ترکیب کنید و سپس با آنها مانند یک کلاس  جداگانه کار کنید.

Decorator

به شما اجازه می دهد با قرار دادن اشیا در داخل کلاسهایی  که مخصوص و حاوی این رفتارها هستند ، رفتارهای جدیدی را به اشیا پیوند دهید.

Facade

یک اینترفیس ساده برای کتابخانه ، یک چارچوب یا هر مجموعه پیچیده دیگری از کلاس ها فراهم می کند.

Flyweight

به شما امکان می دهد با تقسیم قطعات مشترک حالت بین چندین شی به جای نگهداری تمام داده ها در هر شی ، اشیا بیشتری را در مقدار RAM موجود قرار دهید.

Proxy

پروکسی یک الگوی طراحی ساختاری است که به شما امکان می دهد جایگزین یا placeholder دیگری استفاده کنید. پروکسی دسترسی به شی اصلی را کنترل می کند ، به شما امکان می دهد کاری را قبل یا بعد از ورود درخواست به شی اصلی انجام دهید.

Visits: 35