زمان مطالعه: < 1 دقیقه

Factory Method

یک رابط برای ایجاد اشیا در یک ابر کلاس فراهم می کند ، اما به کلاسهای فرعی اجازه می دهد نوع اشیا ایجاد شده را تغییر دهند.

Abstract Factory

به شما اجازه می دهد اشیا  هم خانواده یا مرتبط را بدون تعیین کلاسهای اصلی آنها تولید کنید.

Builder

به شما امکان می دهد اشیا complex پیچیده را گام به گام بسازید. این الگو به شما امکان می دهد انواع مختلفی از نمایش یک شی را با استفاده از کد ساخت یکسان تولید کنید.

Prototype

به شما اجازه می دهد اشیا موجود را بدون اینکه کدتان به کلاس آنها وابسته باشد ، کپی کنید.

Singleton

به شما اجازه می دهد تا از یک شیء فقط یک نمونه در سراسر برنامه بسازید

Visits: 4