زمان مطالعه: 2 دقیقه

Chain of Responsibility

به شما امکان می دهد درخواست ها را از طریق زنجیره ای از کلاسها منتقل کنید. با دریافت یک درخواست ، هر یک از کارگزاران (کلاسها) تصمیم می گیرند که درخواست را پردازش کنند یا آن را به مدیر بعدی در زنجیره منتقل کنند.

Command

یک درخواست را به یک شی مستقل تبدیل می کند که شامل تمام اطلاعات مربوط به درخواست است. این تحول به شما امکان می دهد روش ها را با درخواست های مختلف پارامتر کنید ، اجرای درخواست را به تأخیر بیاندازید یا در صف قرار بگیرید و از عملیات غیرقابل انعطاف پشتیبانی کنید.

Iterator

به شما امکان می دهد عناصر یک مجموعه را بدون نمایش نمایانگر اصلی آن (لیست ، stack، treeو غیره) مرور کنید.

Mediator

به شما امکان می دهد وابستگی های آشفته بین اشیا را کاهش دهید. این الگو ارتباطات مستقیم بین اشیا را محدود می کند و آنها را مجبور به همکاری فقط از طریق یک شی میانجی می کند.

Memento

به شما اجازه می دهد تا وضعیت قبلی یک شی را ذخیره کرده و بازیابی کنید بدون اینکه جزئیات اجرای آن مشخص شود.

Observer

به شما اجازه می دهد مکانیسم اشتراک برای آگاه کردن چندین اشیا در مورد هر رویدادی که برای شی مورد مشاهده آنها رخ می دهد ، تعریف کنید.

State

اجازه می دهد یک شی object هنگام تغییر وضعیت داخلی ، رفتار خود را تغییر دهد. به نظر می رسد مثل اینکه شی کلاس خود را تغییر داده باشد.

Strategy

به شما اجازه می دهد تا خانواده ای از الگوریتم ها را تعریف کنید ، هر یک از آنها را در یک کلاس جداگانه قرار دهید و اشیا آنها را جایگزین کنید.

Template Method

اسکلت یک الگوریتم در ابر کلاس را تعریف می کند اما به شما اجازه می دهد بدون تغییر ساختار ساختار ، زیر کلاس ها از مراحل خاص الگوریتم override شوند.

Visitor

به شما امکان می دهد الگوریتم ها را از اشیایی که روی آنها کار می کنند جدا کنید.

Visits: 17